मंथन

गंगाधर मुटे's picture

प्रिय श्री बन्याबापू, रामराम, विनंती विशेष

लेखनप्रकार : 

वाङ्मयशेती

वाङ्मयशेती: 

वाङ्मयशेती

प्रिय श्री बन्याबापू,
रामराम, विनंती विशेष
         आपले पत्र मिळाले. पत्र वाचून मजकूर कळला. आपण "तुम्ही तुमच्या सगळ्या संस्थळांवर स्वत:चेच कौतुक का करून घेत असता ?" असा प्रश्न विचारला आहे. 

पाने